BPA-ordningen (Brukerstyrt Personlig Assistent) – (2020)
Barnevernet (2020)
Samarbeid med frivillige organisasjoner  (2019) 
Effekt av skjenkeregler (2019) 
Pleie og omsorg – kvalitet i tjenestene (2019)
Selskapskontroll Stavanger Konserthus IKS (2019)
Informasjonssikkerhet drift og sårbarhet (2019)
Vedlikeholdsetterslep kommunale bygg (2018)
Skolehelsetjenesten (2018)
Ungdomsmiljø – rus,  vold og skolefrafall (2018)
Selskapskontroll av Rogaland Brann og Redning IKS
Innovasjon ved offentlige anskaffelser (2018)
Varsling og konflikthåndtering  (2018)
Forebygging av svart arbeid  (2017)
Korrupsjon og misligheter  (2017)
Skolemiljø  (2017)
Øremerkede midler og statlige tilskudd  (2017)
Kommunens arkiv  (2017)
Beredskap på virksomhetsnivå (2016)
Integrering og bosetting  (2016)
Klimagassutslipp  (2016)