Rusomsorg (2020)
Institusjonstenesta etter samhandlingsreforma (2020)
Tenestetilbodet til flyktningbarn og –ungdomar (2019)
Vedlikehald av kommunale bygg – 2018
Selskapskontroll av Rogaland Brann og Redning IKS – 2018
Personalforvaltning og sjukefråvær  – 2018
Tenester til barn og unge med særlege behov – 2017 
Dispensasjonssaker og oppfølging av byggesaker – 2016