Merk at pga ny kommunelov fra 2019/2020 vil det komme mange nye forskrifter og veiledninger. Oppdaterte versjoner vil bli lagt inn etter hvert som de foreligger. Eldre versjoner vil likevel inneholde mye nyttig informasjon om kontrollutvalget og deres arbeid.

Oppdatert:

Kommuneloven

Offentleglova

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon

“Hjelp – jeg er ny i kontrollutvalget” – oppdatert nov. 2019

«Møtet er satt»(KS)

 

Søkbar oversikt over forvaltningsrevisjoner de siste årene fra hele landet.

Forvaltningsrevisjonsregisteret –  Rapporter utarbeidet av private firmaer er ikke med.

 

Forum  for kontroll og tilsyn – veiledere for sekretariatene:

Sekretariat for kontrollutvalg

Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor

 

Eldre versjoner:

Vedlegg til forskrift om kontrollutvalg – 

Kontrollutvalgsboka 

“Kontrollvettreglene

Veileder Kontrollutvalgsarbeid – erfaringer fra Nordland

85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane

Beskytt kommunen – håndbok i antikorrupsjon

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Forvaltningsloven

Arkivloven