Informasjon om kontrollutvalget

Hva er et kontrollutvalg?

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets mål er å se til at kommunen følger lover og bestemmelser og retter seg etter vedtak i kommunestyret, samt at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalgets tilsyn gjelder både overfor kommuneadministrasjonen og overfor det politiske miljøet så nær som kommunestyret, siden kontrollutvalget er direkte underlagt kommunestyret.

Kontrollutvalget skal også se til at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og ha tilsyn med revisor. Kontrollutvalget skal også årlig gi en uttale til kommunens årsregnskap før dette behandles i formannskap og kommunestyre.

Selv om kontrollutvalget for å sikre sin uavhengighet skal ha en administrasjon som verken er knyttet til den som skal kontrolleres (kommunen) eller den som kontrollerer (revisor), er det et kommunalt organ og driften er en del av kommunebudsjettet.

Kontrollutvalget har som oftest sine møter i på rådhuset, se oversikt over møter og saker ved å velge din kommune her.

Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og egen forskrift om kontrollutvalg. Kommunestyret skal behandle alle rapporter fra kontrollutvalget og ta stilling til hva som skal følges opp.

Hvem er medlem i kontrollutvalget?

Kommunestyret står fritt til å utpeke medlemmer til kontrollutvalget. Forskriftene stiller likevel krav om at kontrollutvalget skal ha minst tre medlemmer, og at minst ett av disse skal være medlem av kommunestyret. Medlem i kontrollutvalget kan ellers ikke ha andre kommunale verv eller være ansatt i kommunen. Dette for å sikre at medlemmene er uavhengige av dem man skal kontrollere.

Hvem forbereder sakene for kontrollutvalget?

Kontrollutvalget skal som tidligere nevnt ha en selvstendig og uavhengig administrasjon som verken er underlagt den som blir kontrollert (kommunen) eller den som kontrollerer (kommunens revisor).

Rogaland Kontrollutvalgssekretariat har denne funksjonen for kontrollutvalgene i vår region. Sekretariatet skal se til at sakene som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak settes i verk. Sekretariatet har møteplikt på kontrollutvalgets møter.

Kan jeg som innbygger klage på kommunale vedtak til kontrollutvalget?

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og har derfor ikke anledning til å behandle klager på enkeltsaker. Kommunene har egne klageorganer som behandler slike saker. I mange kommuner er det formannskapet, men mange klagesaker videresendes til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Kontrollutvalget har heller ikke myndighet til å overprøve politiske vedtak som er fattet, det gjelder også vedtak fattet etter delegasjonsfullmakt. Kontrollutvalgets hovedoppgave er å drive systemkontroll, dvs. å forvisse seg om at kommunen har systemer som sikrer at saker blir behandlet etter lover og vedtak, at gjeldende lover og vedtak er kjent i kommunen og at de blir fulgt.

Alle kan likevel ta kontakt med kontrollutvalget. Kontrollutvalget vurderer fra sak til sak om det er en sak som kommer inn under kontrollutvalgets ansvarsområde, og som de vil prioritere. Kontrollutvalget vil imidlertid aldri fatte et vedtak som retter seg mot en innbygger, slik at det svært sjelden oppstår partsrettigheter for innbyggere knyttet til vedtak i kontrollutvalget. Alle vedtak som fattes i kontrollutvalget skal rette seg mot kommunen. Dersom kontrollutvalget skal fatte vedtak som binder kommunen, må det også videresendes kommunestyret for endelig behandling.

Kontrollutvalget er imidlertid bare pålagt å behandle saker som kommer fra kommunestyret.

Hvordan kan jeg komme i kontakt med kontrollutvalget?

Du kan ta kontakt med kontrollutvalgets leder eller med sekretariatet. Kontaktinfo til sekretariatet finner du på hjemmesidene under «Om Rogaland Kontrollutvalgssekretariat», kontaktinformasjon til kontrollutvalget finner du under det enkelte utvalg.

Møtene er åpne for alle.

Samarbeid med kommunens revisor

Kontrollutvalget samarbeider tett med kommunens revisor, som stort sett er til stede på alle møtene. Vi samarbeider med disse revisjonsenhetene: